You are currently viewing 2 czerwiec 2023r. wernisaż wystawy malarstwa “BEZ MASKI” w Galerii GOK w Poraju

2 czerwiec 2023r. wernisaż wystawy malarstwa “BEZ MASKI” w Galerii GOK w Poraju

"BEZ MASKI"

FOTOrelacja z wernisażu wystawy malarstwa pt. "BEZ MASKI", który odbył się 2 czerwca w Galerii GOK w Poraju. Wystawę można oglądać do 10 lipca.

BEZ MASKI – Odkrywanie Autentycznego Ja”

Witajcie w fascynującym świecie mojej najnowszej wystawy malarskiej, “BEZ MASKI”! Pragnę Was zaprosić w podróż przez emocje, tajemnice i refleksje, które skrywają się za obrazami stworzonymi podczas intensywnego półrocznego twórczego procesu. To nie tylko kolejna wystawa – to spotkanie z prawdziwym sobą, z ludzką naturą i tym, co ukrywamy za naszymi codziennymi maskami.

BEZ MASKI – Każdy z nas zakłada maski, by czuć się pewniej, wygodniej lub po prostu lepiej. Ale czy to, co pozornie daje nam ochronę, nie staje się więzieniem? Czy pozwalamy sobie być prawdziwi, gdy osłaniamy się przed światem? To właśnie te pytania, prowokujące i głębokie, towarzyszyły mi podczas tworzenia serii “BEZ MASKI”. Każdy pociągnięcie pędzla to poszukiwanie prawdy i autentycznego wyrazu, próba uchwycenia ulotnych emocji i ukrytych myśli.

Moje obrazy to nie tylko portrety czy sceny figuralne. To wrażeniowe podróże w głąb mojego wnętrza, eksplorowanie emocji i relacji, które kształtują moje życie. Od realistycznego wyrazu do impresjonistycznych ekspresji, moja technika malarska ewoluowała razem z moją podróżą twórczą. To progres w poszukiwaniu własnego “JA”, odzwierciedlenie w płótnach skomplikowanego tańca między myślami, kształtami i fakturami.

“BEZ MASKI” to nie tylko moja opowieść – to możliwość, byście Wy również zastanowili się, kiedy jesteście naprawdę sobą, a kiedy kieruje Wami maska społecznych oczekiwań. Moje prace nie dają gotowych odpowiedzi, lecz skłaniają do introspekcji i refleksji. Zapraszam Was do zanurzenia się w tej emocjonalnej podróży, do zadawania pytań i szukania odpowiedzi, które są tak unikalne, jak każdy z nas.

Przyjdźcie do Galerii GOK w Poraju i doświadczcie tej artystycznej opowieści o autentyczności, emocjach i odwadze, by żyć BEZ MASKI. Do zobaczenia na wystawie!

UNMASKED – Discovering the Authentic Self”

Welcome to the captivating world of my latest art exhibition, “UNMASKED”! I’d like to invite you on a journey through emotions, secrets, and reflections that lie behind the artworks created during an intense six-month creative process. This is not just another exhibition – it’s an encounter with your true self, with human nature, and with what we conceal beneath our everyday masks.

UNMASKED – Each of us puts on masks to feel more confident, comfortable, or simply better. But does what seemingly offers us protection become a confinement? Do we allow ourselves to be authentic when we shield ourselves from the world? These are the thought-provoking and profound questions that accompanied me while crafting the “UNMASKED” series. Every brushstroke is a quest for truth and authentic expression, an attempt to capture fleeting emotions and hidden thoughts.

My artworks aren’t just portraits or figurative scenes. They are impressionistic journeys into my innermost being, exploring the emotions and relationships that shape my life. From realistic portrayals to impressionistic expressions, my painting technique has evolved alongside my creative journey. It’s a progression in the pursuit of my own “SELF”, a reflection on canvas of the intricate dance between thoughts, shapes, and textures.

“UNMASKED” is not only my narrative – it’s an opportunity for you to ponder when you are truly yourself and when you are driven by the mask of societal expectations. My works don’t provide ready-made answers; they inspire introspection and contemplation. I invite you to immerse yourself in this emotional journey, to ask questions and seek answers as unique as each of us.

Come to the GOK Gallery in Poraj and experience this artistic tale of authenticity, emotions, and the courage to live UNMASKED. See you at the exhibition!

 

 

Dodaj komentarz