Malarstwo jest dla mnie najwłaściwszym sposobem na wyrażanie siebie.

Painting is the most appropriate way for me to express myself.


marta zygmunt

Jako artystka staram się być przede wszystkim obserwatorką swojego otoczenia, niezależnie od tego, czy przedstawiam ją później w sposób rzeczywisty czy kreuję ją na nowo. Wnikam w otoczenie i zapisuję je na płótnie, dodając swój indywidualny odcisk. Moje obrazy są wynikiem długiego procesu twórczego, zapoczątkowanego postawieniem fundamentalnych pytań. Jest to dla mnie bardzo osobisty i intymny proces. “Sztuka pozwala nam zobaczyć to, czego nie widzimy” – powiedział T. Kantor, ja również poprzez sztukę szukam ukrytej prawdy, innych znaczeń rzeczy z pozoru zwyczajnych.

Płaszczyzna obrazu jest dla mnie nie tylko miejscem eksperymentu i odkrywania nowych jakości malarskich, ale także świadectwem dążenia do istoty zrozumienia przedstawionych treści. Poprzez moje malarstwo staram się przekazywać istotne wartości i zachęcać odbiorców do refleksji, do zastanawiania się nad fundamentalnymi dla ludzi pytaniami.

W mojej sztuce koncentruję się głównie na tematach związanych z kobiecością, płcią, akceptacją siebie, przemijaniem, dojrzewaniem oraz relacjami rodzinno-społecznymi. Wynika to przede wszystkim z moich osobistych przeżyć, ale także stanowi ważny impuls do refleksji dla odbiorców. Zachęca do głębszego zrozumienie siebie dzięki interpretacji moich obrazów.

As an artist, I strive to be primarily an observer of my surroundings, whether I later present them realistically or recreate them anew. I delve into the environment and capture it on canvas, adding my individual touch. My paintings are the result of a long creative process, initiated by asking fundamental questions. This is a very personal and intimate process for me. “Art allows us to see what we do not see,” said T. Kantor, and through art, I also seek hidden truths and alternative meanings in seemingly ordinary things.

The canvas is not only a place of experimentation and discovering new painting qualities for me but also a testimony to the pursuit of understanding the presented content. Through my art, I strive to convey significant values and encourage viewers to reflect, to contemplate the fundamental questions of humanity.

In my art, I mainly focus on topics related to femininity, gender, self-acceptance, transience, maturation, and family-social relationships. These themes stem primarily from my personal experiences but also serve as an important impetus for contemplation among the audience. I encourage viewers to gain a deeper understanding of themselves through the interpretation of my paintings.

Contact

42-310 Żarki, ul. Tulipanów 2, Poland

(+48) 515 024 661
kontakt@martazygmunt.com